12 มี.ค.61    5261
จำนวนแพทย์ทั้งหมด : 43 คน


น.พ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า
อายุรกรรม หัวใจ

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.ปานกิตติ์ ศิริพูล
อายุรกรรม ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ
อายุรกรรม ทางเดินอาหารและตับ

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.กฤตชัย โสภากร
ศัลยกรรม กระดูกทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.จ.ณัฐธยาน์ เฮงอุดมสวัสดิ์
แพทย์ทางเลือก

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.วรชาติ จาตุประยูร
ศัลยกรรม ระบบประสาทและสมอง

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.ญ.อิศราภรณ์ พูนสวัสดิ์
วิสัญญี

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.ญ.อภิญญา ทรงศักดิ์เกษร
เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.ญ.อุษณีย์ อาลี
อายุรกรรม ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์
สูตินรีเวชกรรม

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.ศักดา ลายวิเศษกุล
กุมารเวชกรรม กุมารแพทย์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.สุวัฒน์ ประดิษฐ์กุล
เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.วิชาญ บุญสวรรค์ส่ง
กุมารเวชกรรม กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
กุมารเวชกรรม กุมารแพทย์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.ญ.ขนิษฐา เดชนครินทร์
กุมารเวชกรรม กุมารแพทย์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.ญ.อร เต็มภัทราโชค
จักษุ ประสาทจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.ญ.วิภาวี วงษ์ไชยคณากร
จักษุ โรคของเบ้าตาและศัลยกรรม

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.ศุภวัฒน์ ตรีภัทรชยากร
จักษุ จอประสาทตาและวุ้นตา

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
ท.พ.ปริญญา ชูเวทย์
ทันตกรรม จัดฟัน

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
ท.พ.สุรชัย กฤษณาวารินทร์
ทันตกรรม ปริทันต์

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
ทพ.ญ.ช่อแก้ว สามัคคีธรรม
ทันตกรรม ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
ทพ.ญ.สุวัจนา บงกชแก้ว
ทันตกรรม ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
ท.พ.ตฤน รื่นรม
ทันตกรรม ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
ทพ.ญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล
ทันตกรรม ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
ทพ.ญ.แก้วใจ กิจรุ่งไพบูลย์
ทันตกรรม สำหรับเด็ก

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
ทพ.ญ.ปวีร์ลดา คุ้มญาติ
ทันตกรรม สำหรับเด็ก

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
ทพ.ญ.นริศรา เต็มวานิช
ทันตกรรม ประดิษฐ์

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
ทพ.ญ.อภิญญา โพธิพันธุ์
ผิวหนัง

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.อุกฤษฏ์ ปุระสิริ
ศัลยกรรม กระดูกทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.สันติ เลิศวรรณวิทย์
ศัลยกรรม ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.กิติศักดิ์ คุณวุฒิรักษ์
ศัลยกรรม ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.วัชเรศร์ เอี่ยมศิริแสงทอง
ศัลยกรรม ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.ญ.เบญจวรรณ คะบุศย์
ศัลยกรรม ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์
ศัลยกรรมเฉพาะทาง กระดูกพรุน

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.ธนิต ทวีบรรจงสิน
ศัลยกรรมเฉพาะทาง กระดูกสันหลัง

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.อติพงษ์ ยั่งยืนพงษ์
สูตินรีเวชกรรม

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.ญ.จุฑาภรณ์ อุทัยแสน
สูตินรีเวชกรรม

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.กฤตภพ ฐิตารีย์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย
อายุรกรรม โรคข้อ

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.วิวัฒน์ ภิยโยดิลกชัย
อายุรกรรม โรคปอด

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.ญ.จิตปภา พงศ์มรกต
อายุรกรรม ระบบประสาท

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
น.พ.วิศิษฎ์ ศิลาพัชรนันท์
อายุรกรรม หัวใจ

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา
พ.ญ.ศิริพัชร์ แซ่จึง
รังสีวิทยา

ตารางออกตรวจ
ประวัติการศึกษา